Reiki

June 2024
Naomi van Ree - Kachamba
Jun 27 - 28 2024

Reiki 1

KACHAMBA
August 2024
Naomi van Ree - Kachamba
Aug 10 - 11 2024

Reiki 1

KACHAMBA
September 2024
Reiki cursus Naomi van Ree
Sep 07 - 08 2024

Reiki 2

KACHAMBA
October 2024
Naomi van Ree - Kachamba
Oct 05 - 06 2024

Reiki 1

KACHAMBA
Reiki cursus Naomi van Ree
Oct 18 - 19 2024

Reiki 2

KACHAMBA
November 2024
Naomi van Ree - Kachamba
Nov 07 - 08 2024

Reiki 1

KACHAMBA
No event found!